Vedtægter

November 2023

§ 1. Hjemsted og formål

Stk. 1. Korinth Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet d. 1. september 1922 og d. 1. august 1987 omdannet fra husholdningsskole til efterskole. Skolen har hjemsted i Faaborg Midtfyn Kommune, og har adresse Kaj Lykkesvej 9, 5600 Faaborg.

Stk.3. Korinth Efterskoles formål er at drive efterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, med afsæt i efterskolernes hovedsigte, skolens værdier samt den internationale spejderbevægelses principper. Skolen er en almen efterskole med linjefag.

Livssynet i spejderbevægelsen, og derfor også på skolen, er kendetegnet ved en grundlæggende åbenhed og ansvarlighed overfor sig selv, for fællesskabet og omverdenen. At gøre sit bedste for at indfri de mål, man har sat sig, og hele tiden flytte grænserne for, hvad man kan og vil.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Skolen har en skolekreds, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Stk. 2. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen:
Personer som føler tilknytning til skolen, og er villige til at bidrage økonomisk via et kontingent til dens drift.

Stk. 3. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4. Der opkræves medlemskontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 5. Medlemskab i minimum 30 dage før generalforsamling, giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Skolens årsrapport udsendes fra skolen senest 14 dage før generalforsamling. Medlemmerne har desuden ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har også ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelle bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og det skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel ved almindeligt brev eller E-mail til medlemmerne, samt offentliggøres på skolens hjemmeside med minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af årsrapporten herunder planer og budget for de kommende 2 år.
6. Fastsættelse af kontingent for skolekredsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 21 dage før den ekstraordinære generalforsamling. I øvrigt følges de samme regler om udsendelse, afstemning m.v. som er anført i bestemmelserne for ordinær generalforsamling.

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. 1 medlem eller dirigenten kan kræve skriftlig afstemning. Ved personvalg skal afstemningen dog altid være skriftlig.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

Stk. 9. Opstilling af kandidater til bestyrelsens medlemmer og suppleanter sker ved skriftlig indstilling og med kandidatens samtykke. Indstilling skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, og bekendtgøres senest 7 dage inden generalforsamlingen. Hvis der, ved fristens udløb, ikke er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, kan der opstilles kandidater på generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De resterende 2 medlemmer udpeges af Det Danske Spejderkorps for en 2-årig periode. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter af og blandt skolekredsens medlemmer. Medarbejderne vælger en repræsentant til bestyrelsen uden stemmeret.

Elevrådet deltager i 1-2 bestyrelsesmøder om året uden stemmeret.

Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse kan suppleres med et medlem, der vælges af forældrene for det indeværende skoleår. Forældrene vælger bestyrelsesmedlemmet på et forældremøde, der afholdes senest den 15. september på skolen. For det af forældrene valgte bestyrelsesmedlem er valgperioden sammenfaldende med skoleåret. Forælderen har ikke stemmeret.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1. Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen eller kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen eller kontrollerer af ejendomme m.m. til skolen.
3. Ejer af ejendomme m.m. der udlejes til skolen.
4. Den samme person kan ikke være medlem af bestyrelsen ved to eller flere frie kostskoler inden for samme skoleform.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer vælges i lige år, 3 ulige år. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. efterskoleloven § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Suppleant indtræder for den pågældende i den resterende del af valgperioden.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen for en efterskole er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekreds.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, viceforstander/øvrige ledere og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen for en efterskole eller fri fagskole underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.

I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Beslutning om køb og salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med mindst 2/3 stemmeflertal, herunder formandens underskrift.

§ 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling.

Ændring af vedtægternes §1 skal dog vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 12. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om efterskoler og frie fagskoler.

 

Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt.

Vedtægterne er fremlagt og godkendt på Ordinær Generalforsamling 29. april 2023 og på Ekstraordinær Generalforsamling 8. juni 2023.

Vedtægtsændringerne er godkendt på generalforsamlingen i april 2000, 28. april 2001, 20. april 2002, igen d. 24. april 2004, 30. april 2005 og 29. august 2020
Bestyrelsen har foretaget vedtægtsændringer den 23.08.2017.
Bestyrelsen har foretaget en sproglig rettelse på side 1. den 5. december 2005.
Disse vedtægter er oprindeligt vedtaget i 1997.

CVR-nr: 83280115
Copyright ©
2024
Korinth Efterskole. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik