Inklusion

Inklusion på Korinth Efterskole

Korinth Efterskole er en almen efterskole med en tydelig faglig profil. På Korinth Efterskole har vi øje for alle elever, og de elever der har brug for ekstra hjælp kan få det. Det være sig personligt, socialt og fagligt. Ifølge inklusionsloven skal der være tale om tilbud, der ligger ud over, hvad der går under betegnelsen almindelig undervisningsdifferentiering eller skolens generelle pædagogiske tilgang.

Tilbuddet er således rettet mod enkelte elever begrundet i disses behov og kan placeres i såvel den boglige del af skolen som skolens samværsdel eller vejledning/lektiehjælp. Hertil kommer individuelle samtaler, hjælp til struktur på hverdagen og hjælp til at klare efterskolelivets udfordringer. Alt sammen tiltag der tjener til at gøre eleven undervisningsparat.

Når vi taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i.

Vores uddannede mentor og faglige inklusionsvejleder varetager opgaver forbundet med inklusionseleverne.

En skriftlig plan

Hvis enkelte elever har behov for særlig støtte, beskrives det i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen. Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder en beskrivelse af eleven, målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

Helt konkret vil vi tage udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte og vil i samarbejde med elever og forældre udarbejde en plan for året. Denne plan vil blandt andet indeholde:

  • En beskrivelse af elevens behov og styrker.
  • Elevens mål for skoleåret.
  • En beskrivelse af hvilke metoder eleven evt. tidligere har draget nytte af.
  • Særlig støtte eller tiltag, der vil hjælpe eleven.
  • Elevens og forældrenes forventninger til skolen.
  • Skolens forventninger til elev/forældre.
  • Formidling af elevens udvikling til næste uddannelsessted.
  • Afsluttende evaluering.
CVR-nr: 83280115
Copyright ©
2024
Korinth Efterskole. All Rights Reserved •
Privatlivspolitik