Inklusion på Korinth Efterskole

Som Efterskole har vi med inklusionsloven fået nye og bedre muligheder for at støtte enkelte elever på det menneskelige/sociale plan og det boglige/faglige plan.

Ifølge loven skal der være tale om tilbud, der ligger ud over, hvad der går under betegnelsen almindelig undervisningsdifferentiering eller skolens generelle pædagogiske tilgang.

Tilbuddet er således rettet mod enkelte elever begrundet i enkeltelevers behov og kan placeres i såvel den boglige del af skolen som skolens samværsdel eller vejledning/lektiehjælp. Hertil kommer individuelle samtaler, hjælp til struktur på hverdagen og hjælp til at klare efterskolelivets udfordringer. Alt sammen tiltag der tjener til at gøre eleven undervisningsparat.

Når vi taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling.

Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Hvor det tjener et formål inddrages elevens kontaktgruppe eller anden social gruppe i arrangementer, som hjælper eleven.

En skriftlig plan
Inklusionstimerne beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen. Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder en beskrivelse af eleven, målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

Helt konkret vil vi tage udgangspunkt i den enkeltes behov for støtte og vil i samarbejde med elever og forældre udarbejde en plan for året. Denne plan vil blandt andet indeholde:

• En beskrivelse af elevens behov og styrker
• Elevens mål for skoleåret
• En beskrivelse af hvilke metoder eleven evt. tidligere har draget nytte af
• Særlig støtte eller tiltag, der vil hjælpe eleven
• Elevens og forældrenes forventninger til skolen
• Skolens forventninger til elev/forældre
• Formidling af elevens udvikling til næste uddannelsessted
• Afsluttende evaluering